ทบิลิซี่ กอรี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ ไซห์นากี ควาเรลี

รหัสทัวร์

MT7-240020MZ

จำนวนวัน/คืน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

Gulf Air Bahrain

ประเทศ

จอร์เจีย
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
06 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67
45,9907,00045,99044,99015,00025,990จองเลย
13 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
45,9907,00045,99044,99015,00025,990จองเลย
20 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67
45,9907,00045,99044,99015,00025,990จองเลย
11 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
48,9907,00048,99047,99015,00028,990จองเลย
18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
48,9907,00048,99047,99015,00028,990จองเลย
25 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67
48,9907,00048,99047,99015,00028,990จองเลย
01 พ.ย. 67 - 08 พ.ย. 67
46,9907,00046,99045,99015,00026,990จองเลย
08 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67
46,9907,00046,99045,99015,00026,990จองเลย
15 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67
46,9907,00046,99045,99015,00026,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เช็คอินดินแดนศักดิ์สิทธิ์สุดขอบทวีปเอเชีย ดินแดนต้องมนต์แห่งเทือกเขาคอเคซัส

ที่เที่ยว

เทือกเขาคอเคซัส, ทบิลิซี่, พิพิธภัณฑ์สตาลิน, อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย, วิหารสเวติสโคเวลี, โบสถ์ทรีนิตี้, กอรี, เมืองมิทสเคต้า , ชาเดอนี่สตรีท, สะพานแห่งสันติภาพ, อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2GORI INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3GUDAURI INN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4BIOGRAPHY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
5BIOGRAPHY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
6BIOGRAPHY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
7-
8-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินบาห์เรน – สนามบินทบิลิซี่ – กอรี

  เช้า

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองอัพลีสสิค – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองทบิลิซี่ – ทบิลิซี่ มอลล์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองไซห์นากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – เมืองควาเรลี – ลิ้มรสไวน์ควาเรลี – อีสพ้อย มอลล์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  วิหารจวารี – เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – ชาเดอนี่สตรีท

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – โบสถ์ ทรีนิตี้ – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินบาห์เรน

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  8

  สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)