ขอบเขตและการบังคับใช้

เงื่อนไขการจองทัวร์เหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับการนําเสนอโปรแกรมทัวร์, การสั่งจองทัวร์ และการบริการทัวร์ บน website: monstertravel.co.th (ต่อไปนี้จะใช้คําว่า “เว็บไซต์”) โดยมีบริษัท มอนสเตอร์ ทราเวล จํากัด เป็นผู้ประกาศเงื่อนไขเหล่านี้ (ต่อไปนี้จะใช้คําว่า “มอนสเตอร์ ทราเวล”) ซึ่งเป็นผู้ขายให้กับคุณ ซึ่งเป็นผู้จองทัวร์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ”)

เงื่อนไขการจองทัวร์

การจองทัวร์ผ่านเว็บไซต์ของ มอนสเตอร์ ทราเวล เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางกับ มอนสเตอร์ ทราเวล เท่านั้น จะยังไม่ใช่การยืนยันการเดินทางที่แน่นอน จนกว่าท่านจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งชําระเงินค่ามัดจําค่าทัวร์ และบริการอื่น ๆ (ถ้ามี) และชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือล่วงหน้าก่อนเดินทาง ซึ่งคุณจะได้รับเอกสารยืนยันการจองทัวร์ พร้อมเอกสารการรับเงินจากเจ้าหน้าที่มอนสเตอร์ ทราเวล

การนำเสนอโปรแกรมทัวร์

 • ด้านสถานที่ท่องเที่ยว รูปภาพและคําอธิบายสถานที่ท่องเที่ยว บน เป็นเว็บไซต์ เป็นแบบกลางๆ เพื่อให้ทราบสถานที่ท่องเที่ยวแบบโดยรวม การนําเสนอรูปภาพอาจจะไม่ตรงกับสถานที่จริงเมื่อไปทัวร์ 100%

 • ด้านราคา เนื่องจากราคาทัวร์อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา มอนสเตอร์ ทราเวล ขอสงวนสิทธิในการแจ้งราคาบนเว็บไซต์ ที่อาจจะไม่ ตรงกับทางเจ้าหน้าที่มอนสเตอร์ ทราเวลแจ้งเมื่อชําระเงิน ขอให้คุณยึดจากเอกสารการยืนยันสํารองที่นั่ง ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่มอนสเตอร์ ทราเวลเป็นสําคัญ

การชำระค่าบริการ

คุณจะต้องชําระเงินมัดจําล่วงหน้าตามจํานวนเงินที่ระบุในเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่มอนสเตอร์ ทราเวลแจ้งให้ทราบ ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง และ ชําระเงินส่วนที่เหลืออย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง หรือ 20 วันก่อนการเดินทางในช่วงหน้าเทศกาลหรือ HIGH SEASON เช่น เทศกาลปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น หากท่านไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางมอนสเตอร์ ทราเวลถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

การยกเลิกการเดินทาง & การขอคืนเงิน (Refund)

 • เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางและการขอคืนเงินจะขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์นั้น ๆ ซึ่งแสดงอยู่ในเอกสารโปรแกรมทัวร์ที่จัดส่งโดยเจ้าหน้าที่ มอนสเตอร์ ทราเวล มอนสเตอร์ ทราเวลจะอ้างอิงเงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางและการขอคืนเงินตามที่แสดงอยู่ในเอกสารโปรแกรมทัวร์ นั้นๆ

 • ยกเลิกด้วยกรณี อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย กรุณาส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ หรือ เหตุผลอื่นๆ ประกอบการพิจารณา

 • หากคุณยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่าน สามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกําหนดเวลา (กรณีประเทศที่ต้องมีวีซ่า) ทางมอนสเตอร์ ทราเวลจะคิดค่าใช้ จ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเพิ่ม ทั้งนี้เงื่อนไขตั๋วเครื่องบินในโปรแกรมทัวร์ต้องไม่ใช่เงื่อนไข NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

 • การคืนเงิน มอนสเตอร์ ทราเวลจะโอนเงินคืนตามรายชื่อของผู้ที่ชําระเงินค่าทัวร์ให้กับมอนสเตอร์ ทราเวลเท่านั้น (ยกเว้นได้รับยืนยันมอบ อํานาจเป็นลายลักษณ์อักษร)

การบริการทัวร์ท่องเที่ยว

 • มอนสเตอร์ ทราเวล สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางบางประการในโปรแกรมทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

 • มอนสเตอร์ ทราเวล ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของ ทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุ ต่างๆ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง มอนสเตอร์ ทราเวล จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • มอนสเตอร์ ทราเวล จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริษัทตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัท ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ มอนสเตอร์ ทราเวลจะดําเนินงานอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะจัดหาบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน เงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ

 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของมอนสเตอร์ ทราเวล ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทมอนสเตอร์ ทราเวล จํากัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น

 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการ คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางมอนสเตอร์ ทราเวลจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆ แทนให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า

ใบเสร็จรับเงิน

มอนสเตอร์ ทราเวล จะออกใบรับเงินชั่วคราวในกรณีชําระเงินค่ามัดทัวร์ ส่วนใบเสร็จรับเงิน บริษัทฯ จะออกให้หลังจากชําระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลือเสร็จสมบูรณ์แล้ว

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner