สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สูตูดิโอ - รวมค่าเข้ายูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240298MZ

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

Singapore Airlines

ประเทศ

สิงคโปร์
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
21,9905,500-20,9905,00016,990จองเลย
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
20,9904,500-19,9905,00015,990จองเลย
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
20,9904,500-19,9905,00015,990จองเลย
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
20,9904,500-19,9905,00015,990จองเลย
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
23,9904,500-22,9905,00018,990จองเลย
30 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68
27,9905,500-26,9905,00022,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ เช็คอินอุโมงค์ต้นไม้ ช็อปปิงย่านออร์ชาร์ด ชมความงามวัดพระเขี้ยวแก้ว

ที่เที่ยว

Universal Studios Singapore, น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง, การ์เด้นส์บาย เดอะ เบย์, มารีน่า เบย์ แซนด์ส, โชว์น้ำพุ SPECTRA LIGHT & WATER SHOW, อุโมงค์ต้นไม้, อาคารกองบัญชาการตำรวจเก่า, เมอร์ไลออน พาร์ค, ไชน่าทาวน์ คอมเพล็กซ์ , วัดพระเขี้ยวแก้ว, ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1IBIS SELEGIE หรือเทียบเท่า 3 ดาว
2IBIS SELEGIE หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner