เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

รหัสทัวร์

MT7-240034MZ

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

Singapore Airlines

ประเทศ

สิงคโปร์
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
ทัวร์ไฟไหม้27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

17,990

18,990

6,500

18,990

17,990

5,000

-

จองเลย
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
18,9905,50018,99017,9905,000-จองเลย
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
21,9908,50021,99020,9905,000-จองเลย
25 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
18,9906,50018,99017,9905,000-จองเลย
22 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
18,9904,50018,99017,9905,000-จองเลย
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
20,9904,50020,99019,9905,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวเกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า เช็คอินอุโมงค์ต้นไม้ ช้อปปิ้งย่านออร์ชาร์ด ชมความงามวัดพระเขี้ยวแก้ว

ที่เที่ยว

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง , การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์, มารีน่า เบย์ แซนด์ส , เมอร์ไลออน พาร์ค , น้ำพุจีเวล , Universal Studio, อุโมงค์ต้นไม้, ไชน่าทาวน์ คอม เพล็กซ์, วัดพระเขี้ยวแก้ว, ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1IBIS SELEGIE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2IBIS SELEGIE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ – มารีน่า เบย์ แซนด์ส – โชว์น้ำพุ SPECTRA LIGHT & WATER SHOW

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) อิสระอาหารเที่ยงและค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

  เช้า

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  อุโมงค์ต้นไม้ – อาคารกองบัญชาการตำรวจเก่า – เมอร์ไลออน พาร์ค – ไชน่าทาวน์คอมเพล็กซ์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – สนามบินชางงี – น้ำพุจีเวล – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)