เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง ฟานซิปัน (บินเช้า-กลับค่ำ) 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240306MZ

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

Thai Airways International

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
04 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67
19,9904,000--5,00013,990จองเลย
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
20,9904,000--5,00014,990จองเลย
23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
20,9904,000--5,00014,990จองเลย
25 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
20,9904,000--5,00014,990จองเลย
08 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67
19,9904,000--5,00013,990จองเลย
09 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67
19,9904,000--5,00013,990จองเลย
14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
19,9904,000--5,00013,990จองเลย
16 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67
19,9904,000--5,00013,990จองเลย
21 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
19,9904,000--5,00013,990จองเลย
23 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67
19,9904,000--5,00013,990จองเลย
29 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67
19,9904,000--5,00013,990จองเลย
30 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67
19,9904,000--5,00013,990จองเลย
04 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67
19,9904,000--5,00013,990จองเลย
07 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
21,9904,000--5,00015,990จองเลย
12 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
20,9904,000--5,00014,990จองเลย
14 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67
20,9904,000--5,00014,990จองเลย
20 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67
21,9904,000--5,00015,990จองเลย
21 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67
21,9904,000--5,00015,990จองเลย
26 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
22,9904,000--5,00016,990จองเลย
27 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
22,9904,000--5,00016,990จองเลย
31 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68
24,9904,000--5,00018,990จองเลย
01 ม.ค. 68 - 04 ม.ค. 68
22,9904,000--5,00016,990จองเลย
02 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68
22,9904,000--5,00016,990จองเลย
10 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68
19,9904,000--5,00013,990จองเลย
11 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68
19,9904,000--5,00013,990จองเลย
17 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68
19,9904,000--5,00013,990จองเลย
18 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68
19,9904,000--5,00013,990จองเลย
06 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68
19,9904,000--5,00013,990จองเลย
07 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68
19,9904,000--5,00013,990จองเลย
08 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68
19,9904,000--5,00013,990จองเลย
14 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68
19,9904,000--5,00013,990จองเลย
15 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68
19,9904,000--5,00013,990จองเลย
21 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68
19,9904,000--5,00013,990จองเลย
22 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68
19,9904,000--5,00013,990จองเลย
27 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68
19,9904,000--5,00013,990จองเลย
28 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68
19,9904,000--5,00013,990จองเลย
01 มี.ค. 68 - 04 มี.ค. 68
20,9904,000--5,00014,990จองเลย
06 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68
20,9904,000--5,00014,990จองเลย
08 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68
20,9904,000--5,00014,990จองเลย
13 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
20,9904,000--5,00014,990จองเลย
14 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68
20,9904,000--5,00014,990จองเลย
15 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68
20,9904,000--5,00014,990จองเลย
20 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68
20,9904,000--5,00014,990จองเลย
22 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68
20,9904,000--5,00014,990จองเลย
28 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68
20,9904,000--5,00014,990จองเลย
29 มี.ค. 68 - 01 เม.ย. 68
20,9904,000--5,00014,990จองเลย
04 เม.ย. 68 - 07 เม.ย. 68
21,9904,000--5,00015,990จองเลย
12 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68
24,9904,000--5,00018,990จองเลย
13 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68
24,9904,000--5,00018,990จองเลย
14 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68
23,9904,000--5,00017,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัมผัสลมหนาวเมืองซาปา พักซาปา 2 คืน รวมค่ากระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน นั่งรถรางซาปา ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์

ที่เที่ยว

เมืองลาวกาย, ด่านชายแดนเวียดนามจีน , โบสถ์หินซาปา , ตลาดเลิฟมาร์เก็ต, หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต , นาขั้นบันได , น้ำตกเมี่องฮวา , โมอาน่า ซาปา คาเฟ่, นั่งรถราง , นั่งกระเช้าไฟฟ้า , ยอดเขาฟานซิปัน, ถนน 36 สาย , ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต, ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ , เกาะไก่ชน , ถ้ำนางฟ้า , เมก้า แกรนด์ เวิลด์

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1SAPA CHARM HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2SAPA CHARM HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3SONG LOC LUXURY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองซาปา – เมืองลาวกาย – ด่านชายแดนเวียดนามจีน – โบสถ์หินซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – นาขั้นบันได – น้ำตกเมี่องฮวา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองฮานอย – ร้านขนมของฝาก – ถนน 36 สาย – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ – เกาะไก่ชน – ถ้ำนางฟ้า – เมก้า แกรนด์ เวิลด์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner