เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ (บินภายใน 1 ขา) 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240304MZ

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

Vietnam Airlines

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
18,9903,900-17,9905,00014,990จองเลย
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
15,9903,900-14,9905,00011,990จองเลย
05 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67
15,9903,900-14,9905,00011,990จองเลย
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
15,9903,900-14,9905,00011,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัมผัสเมืองดาลัดอากาศเย็นตลอดทั้งปี เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "SAMTEN HILLS" ขอพรวงล้อสวดมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ที่เที่ยว

หมู่บ้านชาวประมง, นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย, SAMTEN HILLS DALAT , พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรย , พระพุทธรูปอายุยืน , วงล้อสวดมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก , นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์, น้ำตกดาตันลา , ลานอเนกประสงค์เมืองดาลัด , ดาลัดไนท์มาร์เก็ต, ทุ่งไฮเดรนเยีย , ทะเลสาบซวนเฮือง , โบสถ์สีชมพู , กระเช้าไฟฟ้า , วัดตั๊กลัม, ไปรษณีย์กลาง , โบสถ์นอร์ทเธอดาม , ตลาดเบนถัน

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1OCEANE PALACE หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2RIVER PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3RIVER PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห์ – เมืองมุยเน่ – หมู่บ้านชาวประมง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย – SAMTEN HILLS DALAT – พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรย – พระพุทธรูปอายุยืน – วงล้อสวดมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก – นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ –น้ำตกดาตันลา – ลานอเนกประสงค์เมืองดาลัด – ดาลัดไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ทุ่งไฮเดรนเยีย – ทะเลสาบซวนเฮือง – โบสถ์สีชมพู – กระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  สนามบินเลียนเคือง – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอดาม – ตลาดเบนถัน – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอด การเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner