เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงหบิงห์ ซาปา (พักซาปา 2 คืน) 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240303MZ

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

Vietnam Airlines

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
16,9903,900-15,9905,00012,990จองเลย
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
12,9903,900-11,9905,0008,990จองเลย
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
12,9903,900-11,9905,0008,990จองเลย
30 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67
12,9903,900-11,9905,0008,990จองเลย
04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67
13,9903,900-12,9905,0009,990จองเลย
06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
13,9903,900-12,9905,0009,990จองเลย
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
13,9903,900-12,9905,0009,990จองเลย
13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
13,9903,900-12,9905,0009,990จองเลย
19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
13,9903,900-12,9905,0009,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ท่องดินแดนแห่งสายหมอก "พักซาปา 2 คืน" UNSEEN ล่องเรือฮาลองบก "นิงห์บิงห์" เช็คอิน "MOANA CAFE"

ที่เที่ยว

ล่องเรือนิงห์บิงห์, เมืองซาปา , โบสถ์หิน , ตลาดเลิฟมาร์เก็ต, Freeday, โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ , ด่านแดนเวียดนาม-จีน , ถนน 36 สาย, สุสานโฮจิมินห์

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1TULIP HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
2SAPA GREEN HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3SAPA GREEN HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
4LAROSA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองนิงห์บิงห์

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองซาปา – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองซาปา – อิสระท่องเที่ยว หรือ เลือกซื้อ Option ท่องเที่ยวยอดเขาฟานซิปัน

  เช้า

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ด่านแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  โบสถ์เซนต์โยเซฟ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner