ซุปตาร์...โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด มันดือมาก...!! 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240186MT

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

Vietnam Airlines

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
18,8883,500--2,500-จองเลย
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
18,8883,500--2,500-จองเลย
08 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
17,8883,500--2,500-จองเลย
15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
15,8883,500--2,500-จองเลย
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
15,8883,500--2,500-จองเลย
29 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67
16,8883,500--2,500-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เช็คอินเมืองมุยเน่ เมืองตากอากาศริมทะเลชื่อดัง นั่งรถจิ๊บสุดตื่นเต้นตะลุย ทะเลทรายขาว นั่งรถราง Roller Coaster ชมความงามของน้ำตกดาตันลา ชมสวนดอกไฮเดรนเยีย ของเมืองดาลัด

ที่เที่ยว

ทะเลทรายขาว , ลำธารนางฟ้าหรือแกรนด์แคนยอน, น้ำตกดาตันลา , วัดตั๊กลัม, ชมสวนดอกไฮเดรนเยีย , ถนนคนเดินเมืองดาลัด, เจดีย์มังกร , โบสถ์โดเมนเดมารี , จัตุรัสลามเวียน , นครโฮจีมินห์, ทะเลทรายแดง, หมู่บ้านชาวประมง, ศาลาไปรษณีย์กลาง, โบสถ์นอร์ทเทอดาม, The Cafe Apartment

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Tien Dat Resort 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2Dragon King 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3Dragon King 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายแดง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  หมู่บ้านชาวประมง - ลำธารนางฟ้า - ทะเลทรายขาว - ร้านเยื่อไผ่ - เมืองดาลัด ถนนคนเดินเมืองดาลัด

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  สวนดอกไฮเดรนเยีย - เจดีย์มังกร - ช้อปปิ้งร้านโอท๊อป -นั่งกระเช้าชมวัดตั๊กลัม - นั่งรถราง Roller Coaster - น้ำตกดาตันลา - โบสถ์โดเมนเดมารี - จัตุรัสลามเวียน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง - นครโฮจิมินห์ - ศาลาไปรษณีย์กลาง - โบสถ์นอร์ทเทอดาม The Cafe Apartment - ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)