ซุปตาร์...เวียดนามเหนือ จีน เที่ยว 2 ประเทศ 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240184MT

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

Vietnam Airlines

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
20,8884,000--2,50016,888จองเลย
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
20,8884,000--2,50016,888จองเลย
09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
20,8884,000--2,50016,888จองเลย
14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
18,8884,000--2,50015,888จองเลย
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
18,8884,000--2,50015,888จองเลย
28 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67
18,8884,000--2,50015,888จองเลย
05 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
18,8884,000--2,50015,888จองเลย
12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
18,8884,000--2,50015,888จองเลย
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
18,8884,000--2,50015,888จองเลย
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
18,8884,000--2,50015,888จองเลย
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
18,8884,000--2,50015,888จองเลย
27 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67
18,8884,000--2,50015,888จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวครั้งเดียว เยือน 2 ประเทศเวียดนามและจีน ชมหมู่บ้านแม้ว รู้จักกันในนามของเมืองเฟิ่งหวงขนาดเล็ก พิชิต ยอดเขาฟานซีปัน หลังคาแห่งอินโดจีน

ที่เที่ยว

หมู่บ้านแม้ว , หอ Chuzi , เมืองซาปา , โบสถ์หินซาปา, โมอาน่าคาเฟ่ , ยอดเขาฟานซิปัน , ช้อปปิ้งถนน 36 สาย, เจดีย์เฉินก๊วก , ทะเลสาบตะวันตก , กรุงฮานอย, ด่านพรมแดนเวียดนามและจีน, เมืองก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพานเหมิงจือ , นั่งกระเช้าไฟฟ้า

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1GRAND DUC HUY HOTEL LAOCAI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2HONG WEI PINGBIAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3CHAPA DEW HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4FIRST EDEN HOTEL HANOI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย (ฮานอย) - เมืองลาวไก

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองลาวไก - ด่านพรมแดนเวียดนามและจีน - เมืองผิงเปียน (ประเทศจีน) - หมู่บ้านแม้ว - OPTION TOUR : อุทยานแห่งชาติ Daweishan (รวมรถราง)

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองผิงเปียน - เมืองเหมิงจือ - ร้านสินค้าพื้นเมือง - เมืองก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพานเหมิงจือ - หอ Chuzi - ศูนย์ยาสมุนไพรของจีน - เมืองเหอโขว่ - ด่านพรมแดนเวียดนามและจีน - เมืองลาวไก (ประเทศเวียดนาม) - เมืองซาปา - โบสถ์หินซาปา

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองซาปา - สถานีรถไฟ SUN PLAZA - นั่งรถไฟวินเทจสู่สถานีกระเช้า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน - โมอาน่าคาเฟ่ - กรุงฮานอย - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  กรุงฮานอย - ทะเลสาบตะวันตก - เจดีย์เฉินก๊วก - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)