ซุปตาร์...ซาปา สวยงามตามท้องเรื่อง !! 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240182MT

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

Vietnam Airlines

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
ทัวร์ไฟไหม้19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

16,888

17,888

3,000

-

-

2,500

13,888

จองเลย
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
18,8884,000--2,50014,888จองเลย
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
17,8883,000--2,50013,888จองเลย
08 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
14,8883,000--2,50011,888จองเลย
09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
17,8883,000--2,50013,888จองเลย
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
17,8883,000--2,50013,888จองเลย
17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
14,8883,000--2,50011,888จองเลย
29 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67
15,8884,000--2,50012,888จองเลย
05 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67
14,8883,000--2,50011,888จองเลย
07 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
14,8883,000--2,50011,888จองเลย
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
14,8883,000--2,50011,888จองเลย
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
14,8883,000--2,50011,888จองเลย
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
14,8883,000--2,50011,888จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พิชิต ยอดเขาฟานซีปัน หลังคาแห่งอินโดจีน ชมวิถีชีวิตของชนเผ่าชาวเขา ณ หมู่บ้านต่าฟาน จุดเช็คอินและถ่ายรูปสุดฮิตของเมืองซาปา โมอาน่า คาเฟ่ ช้อปปิ้ง Lotte Center แลนด์มาร์คใหม่ของกรุงฮานอย

ที่เที่ยว

ยอดเขาฟานซีปัน , หมู่บ้านต่าฟาน, โมอาน่า คาเฟ่, Lotte Center , เมืองซาปา , โบสถ์หินซาปา, ทะเลสาบคืนดาบ, ช้อปปิ้งถนน 36 สาย, เจดีย์เฉินก๊วก, ทะเลสาบตะวันตก, กรุงฮานอย

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1LACASA SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2LACASA SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3MOONVIEW HOTEL HANOI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย (ฮานอย) - เมืองซาปา - ตลาดกลางคืนซาปา

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองซาปา - สถานีรถไฟ SUN PLAZA - นั่งรถไฟวินเทจสู่สถานีกระเช้า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน - หมู่บ้านต่าฟาน - โมอาน่าคาเฟ่ - โบสถ์หินซาปา

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองซาปา - เมืองลาวไก - พรมแดนจีนเวียดนาม - ร้านเยื่อไผ่ - กรุงฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - ร้านสินค้าโอทอป - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  กรุงฮานอย - เจดีย์เฉินก๊วก - ทะเลสาบตะวันตก - Lotte Center Hanoi - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)