ซุปตาร์...ซาปา ฮาลอง จริงๆสวยมาก !! 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240181MT

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

AirAsia

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
18,8883,000--3,50014,888จองเลย
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
18,8883,000--3,50014,888จองเลย
03 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67
16,8883,000--3,50013,888จองเลย
15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
16,8883,000--3,50013,888จองเลย
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
16,8883,000--3,50013,888จองเลย
07 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
16,8883,000--3,50013,888จองเลย
21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
16,8883,000--3,50013,888จองเลย
28 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67
16,8883,000--3,50013,888จองเลย
03 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67
16,8883,000--3,50013,888จองเลย
05 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67
16,8883,000--3,50013,888จองเลย
31 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67
16,8883,000--3,50013,888จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พิชิตยอดเขาฟานซีปัน หลังคาแห่งอินโดจีน ล่องเรือรับชมภาพความงดงามของ อ่าวฮาลอง เช็คอินและถ่ายรูปสุดฮิตของเมืองซาปา โมอาน่า คาเฟ่

ที่เที่ยว

ยอดเขาฟานซีปัน, อ่าวฮาลอง, โมอาน่า คาเฟ่, หมู่บ้านต่าฟาน, เมืองซาปา , กรุงฮานอย, ทะเลสาบคืนดาบ, ช้อปปิ้งถนน 36 สาย, ถ้ำสวรรค์, โบสถ์หินซาปา, ตลาดกลางคืนซาปา, นั่งกระเช้า, พรมแดนจีนเวียดนาม

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1CHAPA DEW HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2CHAPA DEW HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3SEA STARS HALONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย (ฮานอย) - เมืองซาปา - โบสถ์หินซาปา - ตลาดกลางคืนซาปา

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองซาปา - โมอาน่าคาเฟ่ - หมู่บ้านต่าฟาน - สถานีรถไฟ SUN PLAZA - นั่งรถไฟวินเทจสู่สถานีกระเช้า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองซาปา - เมืองลาวไก - พรมแดนจีนเวียดนาม - ร้านเยื่อไผ่ - กรุงฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - เมืองฮาลอง - ตลาดกลางคืนฮาลอง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองฮาลอง - ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ถ้ำสวรรค์ - ร้านหยก - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานดอนเมือง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)