ซุปตาร์...Shopping in Danang 4 วัน 3 คืน ไม่นอนบานาฮิลล์

รหัสทัวร์

MT7-240180MT

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

VietJet Air

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
08 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
9,8883,500--3,5007,888จองเลย
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
9,8883,500--3,5007,888จองเลย
30 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67
9,8883,500--3,5007,888จองเลย
06 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
9,8883,500--3,5007,888จองเลย
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
9,8883,500--3,5007,888จองเลย
28 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67
9,8883,500--3,5007,888จองเลย
03 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67
9,8883,500--3,5007,888จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ ชมเมืองโบราณฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง สักการะวัดลินห์อึ๋ง เช็คอิน Marina Cafe ชม Charming Show

ที่เที่ยว

บานาฮิลล์, เมืองโบราณฮอยอัน, วัดลินห์อึ๋ง, Marina Cafe, สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค , สะพานโกเด้นบริดจ์ , สะพานมังกร , สวนเอเปค, หมู่บ้านกั๊มทาน, ตลาดฮาน, สวนมหัศจรรย์, จัตุรัสแห่งดวงดาว, ล่องเรือกระด้ง

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Vian Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2Vian Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3Vian Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4-

รายละเอียดทัวร์

  • วันที่
    1

    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – สวนเอเปค – สวนมหัศจรรย์ – สะพานมังกร

    เช้า

    บ่าย

    ค่ำ

  • วันที่
    2

    ช้อปปิ้งร้านหยก – บานาฮิลล์ – โซนสวนดอกไม้ – จัตุรัสแห่งดวงดาว – สวนสนุก สะพานโกเด้นบริดจ์ – ช้อปปิ้งร้านสินค้า O-TOP

    เช้า

    บ่าย

    ค่ำ

  • วันที่
    3

    วัดลินห์อึ๋ง – Marina Café – ช้อปปิ้งร้านสินค้า O-TOP – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน – ดานัง – Charming Show

    เช้า

    บ่าย

    ค่ำ

  • วันที่
    4

    ร้านเยื่อไม้ไผ่ – สวนมหัศจรรย์ – ตลาดฮาน – สวนเอเปค – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

    เช้า

    บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)