ซุปตาร์...พี่จะพาไปขึ้นบานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240176MT

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

Thai AirAsia

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
15,8884,500--3,50012,888จองเลย
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
14,8884,500--3,50011,888จองเลย
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
16,8884,500--3,50013,888จองเลย
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
14,8884,500--3,50011,888จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ สนุกสุดเหวี่ยงกับเรือกระด้ง ชมอารยธรรมโบราณ เมืองฮอยอัน สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลินห์อึ๋ง

ที่เที่ยว

บานาฮิลล์ , เมืองฮอยอัน, วัดลินห์อึ๋ง, สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค , สะพานโกเด้นบริดจ์ , สะพานมังกร, ช้อปปิ้งตลาดฮาน , จัตุรัสแห่งดวงดาว, หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Roliva Hotel, Yes Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2Mercure Danang French Village Bana Hills
3-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – สะพานมังกร

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – ร้านเยื่อไม้ไผ่ – บานาฮิลล์ – โซนสวนดอกไม้ – สะพานโกเด้นบริดจ์ – จัตุรัสแห่งดวงดาว – สวนสนุก – สะพานโกเด้นบริดจ์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมือง

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)