ซุปตาร์...ชุปปี้ดู ดานัง 4 วัน 3 คืน (ไม่นอนบานาฮิลล์)

รหัสทัวร์

MT7-240175MT

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

Thai AirAsia

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
14,8883,500--3,50011,888จองเลย
17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
12,8883,500--3,5009,888จองเลย
31 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67
11,8883,500--3,5008,888จองเลย
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
13,8883,500--3,50010,888จองเลย
05 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67
13,8883,500--3,50010,888จองเลย
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
13,8883,500--3,50010,888จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ ชมเมืองโบราณฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง สักการะวัดลินห์อึ๋ง เช็คอิน Marina Cafe ชมโดมว่าวยักษ์ ณ สวนเอเปค ถ่ายรูปกับสวนมหัศจรรย์ (Golden Bay)

ที่เที่ยว

ยอดเขาบานาฮิลล์ , สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค , สะพานโกเด้นบริดจ์ , เมืองฮอยอัน , นั่งเรือกระด้ง , วัดลินห์อึ๋ง , ช้อปปิ้งตลาดฮาน, Marina Café , สวนเอเปค , สวนมหัศจรรย์ (Golden Bay), สะพานมังกร, จัตุรัสแห่งดวงดาว, หมู่บ้านกั๊มทาน

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Roliva Hotel, Yes Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2Roliva Hotel, Yes Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3Roliva Hotel, Yes Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – สะพานมังกร

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  บานาฮิลล์ – โซนสวนดอกไม้ – สะพานโกเด้นบริดจ์ – จัตุรัสแห่งดวงดาว – สวนสนุก – สินค้า O-TOP

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  วัดลินห์อึ๋ง – Marina Café – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ร้านเยื่อไม้ไผ่ – สวนมหัศจรรย์ – สวนเอเปค – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมือง

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)