ซุปตาร์...ญาจาง ดาลัด เต็มสิบไม่หัก !! 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240174MT

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

AirAsia

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
04 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67
14,8883,000--2,50011,888จองเลย
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
15,8883,000--2,50011,888จองเลย
01 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67
14,8883,000--2,50011,888จองเลย
05 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67
14,8883,000--2,50011,888จองเลย
03 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67
14,8883,000--2,50011,888จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเล สู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์ ย้อนวัยเด็ก กับสวนสนุกวินวันเดอร์ส ญาจาง ชมความสวยสะพรั่งของ สวนดอกไฮเดรนเยีย สัมผัสประสบการณ์สุดตื่นเต้นกับการนั่งรถราง ณ น้ำตกดาตันลา

ที่เที่ยว

เกาะวินเพิร์ลแลนด์ , สวนดอกไฮเดรนเยีย, จัตุรัสลัมเวียน, ตลาดกลางคืนดาลัด, วัดตั๊กลัม (นั่งกระเช้า) , เจดีย์มังกร , VinWonders Nha Trang, โบสถ์หินญาจาง , วัดลองเซิน

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1RIVER PRINCE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองดาลัด
2LIBRA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองญาจาง
3LIBRA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองญาจาง
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานกามซัญ (ญาจาง) - เมืองดาลัด - จัตุรัสลัมเวียน - ตลาดกลางคืนดาลัด

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองดาลัด - วัดตั๊กลัม (นั่งกระเช้า) - น้ำตกดาตันลา (นั่งรถราง) - เจดีย์มังกร - สวนดอกไฮเดรนเยีย - ร้านเยื่อไผ่ - เมืองญาจาง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองญาจาง - นั่งกระเช้าสู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์ - สวนสนุกวินวันเดอร์ส ญาจาง - นั่งกระเช้ากลับสู่ตัวเมืองญาจาง - วัดลองเซิน - โบสถ์หินญาจาง - ตลาดกลางคืนญาจาง

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองญาจาง - ท่าอากาศยานกามซัญ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)