ซุปตาร์...ญาจาง มันจึ้งมาก !! 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240173MT

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

AirAsia

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
13,8882,000--2,50010,888จองเลย
26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
14,8882,000--2,50010,888จองเลย
09 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
14,8882,000--2,50010,888จองเลย
23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
13,8882,000--2,50010,888จองเลย
13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
13,8882,000--2,50010,888จองเลย
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
11,8882,000--2,5009,888จองเลย
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
14,8882,000--2,50010,888จองเลย
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
13,8882,000--2,50010,888จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเล สู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์ ระยะทางกว่า 3,320 เมตร ย้อนวัยเด็กกับ สวนสนุกวินวันเดอร์สญาจาง แบบเต็มวัน!!! เช็คอินคาเฟ่สุดชิค Jungle Café เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว

ที่เที่ยว

วัดโพนากา, วัดลองเซิน, อาคารรูปทรงดอกบัว, Vinpearl Land, VinWonders Nha Trang, ญาจาง, Jungle Café , โบสถ์หินญาจาง

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1MARIS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2MARIS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานกามซัญ (ญาจาง) - วัดโพนากา - Jungle Café - วัดลองเซิน - โบสถ์หินญาจาง - อาคารรูปทรงดอกบัว - ตลาดกลางคืนญาจาง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  นั่งกระเช้าสู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์ - สวนสนุกวินวันเดอร์สญาจาง (เต็มวัน) - นั่งกระเช้ากลับสู่ตัวเมืองญาจาง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ท่าอากาศยานกามซัญ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)