ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240146MC

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

Thai Airways International

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
01 พ.ย. 67 - 04 พ.ย. 67
20,8996,90020,899-4,000-จองเลย
08 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67
20,8996,90020,899-4,000-จองเลย
15 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67
20,8996,90020,899-4,000-จองเลย
25 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67
20,8996,90020,899-4,000-จองเลย
28 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67
20,8996,90020,899-4,000-จองเลย
06 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67
21,8996,90021,899-4,000-จองเลย
13 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67
20,8996,90020,899-4,000-จองเลย
19 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
20,8996,90020,899-4,000-จองเลย
29 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68
26,8996,90026,899-4,000-จองเลย
30 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68
26,8996,90026,899-4,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก , ช้อปปิ้งตลาดดังฮานอย ตลาด 36 สาย เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า คาเฟ่ พิเศษ นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน / นั่งรถไฟชมเมืองซาปา อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ / หม้อไฟปลาแซลมอน

ที่เที่ยว

เมืองซาปา, ยอดเขาฟานซีปัน, โมอาน่า ซาปา คาเฟ่, หมู่บ้าน Cat Cat, สุสานอดีตประธานาอธิบดีโฮจิมินห์ , ทะเลสาบคืนดาบ , หมู่บ้านธูป, วัดเฉินก๊วก , โบสถ์หินเก่าแก่, นั่งรถไฟชมเมืองซาปา, นั่งกระเช้า, ลาวไก, ถนน 36 สาย, นิงห์บิงห์, จ่างอาน

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Pistachio Hotel Sapa ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2Pistachio Hotel Sapa ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3Western Skyline Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สุวรรณภูมิ- ฮานอย -ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ - โบสถ์หินที่เก่าแก่ – ตลาดไนต์เมืองซาปา

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  นั่งรถไฟชมเมืองซาปา - นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้าแล้ว) – หมู่บ้าน Cat Cat

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ซาปา–ลาวไก–ฮานอย–สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ (ด้านนอก)- แวะร้านเยื่อไผ่ - ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ฮานอย –หมู่บ้านธูป- นิงห์บิงห์ -จ่างอาน – วัดเฉินก๊วก – สนามบินฮานอย – สุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)

ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง

ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. โหลดใต้ท้องเครื่องบิน และสำหรับถือขึ้นเครื่อง 7กก.

ค่าที่พักตามระบุในรายการ

ค่าอาหารตามรายการระบุ

ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (แค่ค่าบริการเท่านั้น)