ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน Mega Grand World 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240145MC

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

Vietnam Airlines

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
18,8994,900--4,000-จองเลย
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
19,8994,900--4,000-จองเลย
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
18,8994,900--4,000-จองเลย
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
14,8994,900--4,000-จองเลย
07 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
15,8994,900--4,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก , ช้อปปิ้งตลาดดังฮานอย ตลาด 36 สาย เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า คาเฟ่ พิเศษ นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน / นั่งรถไฟชมเมืองซาปา อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ / หม้อไฟปลาแซลมอน

ที่เที่ยว

ซาปา , โบสถ์หินเก่าแก่ , ตลาดไนท์เมืองซาปา , นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน, หมู่บ้าน Cat Cat , โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ , วัดเฉินก๊วก , ทะเลสาบคืนดาบ , นั่งรถไฟชมเมืองซาปา, ลาวไก, สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์, ถนน 36 สาย, Mega Grand World International Trade Center

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Sapa Passion Hotel & Spa Azure Sapa Hotel Sapa Green Forest Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2Sapa Passion Hotel & Spa Azure Sapa Hotel Sapa Green Forest Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3Western Skyline Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮานอย -ซาปา - โบสถ์หินเก่าแก่ – ตลาดไนท์เมืองซาปา

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  นั่งรถไฟชมเมืองซาปา - นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้าแล้ว)–หมู่บ้าน Cat Cat– โมอาน่า ซาปา คาเฟ่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ซาปา–ลาวไก–เลือกซื้อของฝาก ร้านเยื่อไผ่-ฮานอย–สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ - วัดเฉินก๊วก -ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ฮานอย – Mega Grand World International Trade Center – สนามบินฮานอย – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)

ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง

ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. โหลดใต้ท้องเครื่องบิน และสำหรับถือขึ้นเครื่อง 7กก.

ค่าที่พักตามระบุในรายการ

ค่าอาหารตามรายการระบุ

ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (แค่ค่าบริการเท่านั้น)