ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240144MC

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

AirAsia

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
ทัวร์ไฟไหม้27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67

13,899

15,899

3,900

15,899

-

3,000

-

จองเลย
05 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 67
15,8993,90015,899-3,000-จองเลย
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
16,8993,90016,899-3,000-จองเลย
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
16,8993,90016,899-3,000-จองเลย
03 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67
15,8993,90015,899-3,000-จองเลย
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
16,8993,90016,899-3,000-จองเลย
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
15,8993,90015,899-3,000-จองเลย
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
15,8993,90015,899-3,000-จองเลย
05 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67
15,8993,90015,899-3,000-จองเลย
06 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
15,8993,90015,899-3,000-จองเลย
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
15,8993,90015,899-3,000-จองเลย
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
15,8993,90015,899-3,000-จองเลย
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
15,8993,90015,899-3,000-จองเลย
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
15,8993,90015,899-3,000-จองเลย
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
15,8993,90015,899-3,000-จองเลย
03 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67
15,8993,90015,899-3,000-จองเลย
04 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67
18,8993,90018,899-3,000-จองเลย
10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
16,8993,90016,899-3,000-จองเลย
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
17,8993,90017,899-3,000-จองเลย
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
16,8993,90016,899-3,000-จองเลย
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
15,8993,90015,899-3,000-จองเลย
24 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
17,8993,90017,899-3,000-จองเลย
25 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
17,8993,90017,899-3,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก , ช้อปปิ้งตลาดดังฮานอย ตลาด 36 สาย เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า คาเฟ่ พิเศษ นั่งกระเช้าขึ้นสู้ยอดเขาฟานซีปัน / นั่งรถไฟชมเมืองซาปา อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ / หม้อไฟปลาแซลมอน ชมวิถีการทำธูปแบบโปราณ หมู่บ้านธูป เพลิดเพลินกับการนั่งเรือชมธรรมชาติ จ่างอาน พักโรงแรม 4 ดาว ซาปา 2 คืน / ฮานอย 1 คืน / ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ

ที่เที่ยว

ตลาดดังฮานอย, ยอดเขาฟานซีปัน, หมู่บ้านธูป, โมอาน่า ซาปา คาเฟ่, โบสถ์หินที่เก่าแก่, ตลาดไนต์เมือง ซาปา, นั่งรถไฟชมเมืองซาปา, นั่งกระเช้าขึ้นเขา ฟานซีปัน, หมู่บ้าน Cat Cat, สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์, วัดเฉินก๊วก, ทะเลสาบคืนดาบ, ถนน 36 สาย, จ่างอาน

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Sapa Passion Hotel & Spa / Azure Sapa Hotel / Sapa Green Forest Hotel ระดับ 4 ดาว (หรือเทียบเท่า)
2Sapa Passion Hotel & Spa / Azure Sapa Hotel / Sapa Green Forest Hotel ระดับ 4 ดาว (หรือเทียบเท่า)
3Western Skyline Hotelระดับ 4 ดาว (หรือเทียบเท่า)
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ดอนเมือง - ฮานอย -ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ - โบสถ์หินที่เก่าแก่ – ตลาดไนต์เมืองซาปา

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  นั่งรถไฟชมเมืองซาปา - นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้าแล้ว) – หมู่บ้าน Cat Cat

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ซาปา–ลาวไก–ฮานอย–สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ (ด้านนอก)- แวะร้านเยื่อไผ่ - ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ฮานอย –หมู่บ้านธูป- นิงห์บิงห์ -จ่างอาน – สนามบินฮานอย – ดอนเมือง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)

ค่าภาษีสนามบินและค่าภษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่ารรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง

ค่าส้มภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. โหลดใต้ท้องเครื่องบิน และสำหรับถือขึ้นเครื่อง 7 กก.

ค่าที่พักตามระบุในรายการ

ค่าอาหารตามรายการระบุ

ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีห้ก ณ ที่จ่าย 34 (แค่ค่าบริการเท่านั้น)