ดานัง-ฮอยอัน-Memory Resort+Show พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240143MC

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

VietJet Air

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
01 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67
16,8996,90016,899-3,000-จองเลย
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
16,8996,90016,899-3,000-จองเลย
30 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67
16,8996,90016,899-3,000-จองเลย
21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
16,8996,90016,899-3,000-จองเลย
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
16,8996,90016,899-3,000-จองเลย
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
16,8996,90016,899-3,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกในร่ม บนบาน่าฮิลล์แบบเต็มอิ่ม ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) ล่องเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านฮอยอัน ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ รูปปั้นปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ 2 มื้อ เมนูพิเศษ !!! ปิ้งย่าง BBQ & ชาบู บุฟเฟ่ต์ + ซาชิมิ เซ็ท พัก Hoi An Memory Resort 1 คืน ระดับ 4 ดาว / ดานัง 1 คืน / บาน่าฮิลล์ 1 คืน ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ

ที่เที่ยว

สะพานมือสีทอง, หมู่บ้านฮอยอัน, มังกรพ่นไฟ, รูปปั้นปลามังกร

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1MERCURE DANANG BANA HILLS
2DONG DUONG HOTEL ระดับ 4 ดาว (หรือเทียบเท่า)
3Hoi An Memories Resort & Spa
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สุวรรณภูมิ –ดานัง – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก-VZ960 (10.50-12.30)

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  อิสระบนบาน่าฮิลล์-สวนดอกไม้ -ร้านเยื่อไผ่- วัดหลิงอิ๋ง-คาเฟ่ซานตามารีน่า-รูปปั้นปลามังกร สะพานมังกรพ่นไฟ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  สวน APEC ฮอยอัน-ล่องเรือกระด้ง-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-ฮอยอัน-Hoi An Memories Show

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ดานัง - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง - สุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)

ค่าภาษีสนามบินและค่าภาชีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่ารรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง

ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. โหลดใต้ก้องเครื่องบิน และสำหรับถือขึ้นเครื่อง 7 กก.

ค่าที่พักตามระบุในรายการ

ค่าอาหารตามรายการระบุ

ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่าบริการหัวหน้าท้วร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมรรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีห้ก ณ ที่จ่าย 3% (แค่ค่าบริการเท่านั้น)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner