ดานัง-ฮอยอัน-พักบานาฮิลล์-แช่ออนเซ็น 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240142MC

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

VietJet Air

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
29 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67
17,8996,90017,899-3,000-จองเลย
17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
17,8996,90017,899-3,000-จองเลย
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
17,8996,90017,899-3,000-จองเลย
06 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
16,8996,90016,899-3,000-จองเลย
21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
17,8996,90017,899-3,000-จองเลย
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
19,8996,90019,899-3,000-จองเลย
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
17,8996,90017,899-3,000-จองเลย
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
17,8996,90017,899-3,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) ล่องเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านฮอยอัน ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ เที่ยวจุใจบนบาน่าฮิลล์อย่างเต็มอิ่ม ฟรีแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น และ สวนน้ำ / ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ 2 มื้อ เมนูพิเศษ !!! ปิ้งย่าง BBQ & ชาบู บุฟเฟ่ต์ + ซาชิมิ เซ็ท

ที่เที่ยว

สะพานมือสีทอง, เรือกระด้ง, หมู่บ้านฮอยอัน, มังกรพ่นไฟ

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1GLAMOUR HOTEL , DONG DUONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2MIKAZUKI JAPANESE RESORTA &SPA (ออนเซ็น)
3MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สุวรรณภูมิ –ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร - สะพานมังกรไฟ

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน - ดานัง - ออนเซ็น

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก – ดานัง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  บาน่าฮิลล์ - ดานัง -ร้านเยื่อไผ่- โบสถ์สีชมพู - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)

ค่าภาษีสนามบินและค่าภาชีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่ารรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง

ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. โหลดใต้ก้องเครื่องบิน และสำหรับถือขึ้นเครื่อง 7 กก.

ค่าที่พักตามระบุในรายการ

ค่าอาหารตามรายการระบุ

ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่าบริการหัวหน้าท้วร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีห้ก ณ ที่จ่าย 3% (แค่ค่าบริการเท่านั้น)