ดานัง-ฮอยอัน-พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240140MC

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

VietJet Air

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
ทัวร์ไฟไหม้28 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67

12,899

15,899

4,900

15,899

-

3,000

-

จองเลย
03 ก.ค. 67 - 06 ก.ค. 67
14,8994,90014,899-3,000-จองเลย
05 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
06 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
10 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67
14,8994,90014,899-3,000-จองเลย
12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
17 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
16,8994,90016,899-3,000-จองเลย
24 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67
14,8994,90014,899-3,000-จองเลย
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
16,8994,90016,899-3,000-จองเลย
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
16,8994,90016,899-3,000-จองเลย
02 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
03 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
07 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67
14,8994,90014,899-3,000-จองเลย
09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
16,8994,90016,899-3,000-จองเลย
16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
21 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67
14,8994,90014,899-3,000-จองเลย
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
28 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67
14,8994,90014,899-3,000-จองเลย
30 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
31 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
07 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
25 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67
14,8994,90014,899-3,000-จองเลย
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
28 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
03 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
04 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
05 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
09 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
14,8994,90014,899-3,000-จองเลย
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
16,8994,90016,899-3,000-จองเลย
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
14,8994,90014,899-3,000-จองเลย
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
16,8994,90016,899-3,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น ชมวิวบนสะพานมือสีทอง , ล่องเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านฮอยอัน และ โบสถ์สีชมพู ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ เที่ยวจุใจบนบาน่าฮิลล์อย่างเต็มอิ่ม อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ 2 มื้อ และ เมนู SEAFOOD 1 มื้อ คาเฟ่ลับริมทะเล SON TRA MARINA CAFÉ / เที่ยวจุกๆบนบาน่าฮิลล์ พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 2 คืน 4 ดาว

ที่เที่ยว

บาน่าฮิลล์, สะพานมือสีทอง, หมู่บ้านฮอยอัน, โบสถ์สีชมพู

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1CENTURY HOTEL ระดับ 4 ดาว (หรือเทียบเท่า)
2CENTURY HOTEL ระดับ 4 ดาว (หรือเทียบเท่า)
3MERCURE DANANG BANA HILLS
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพ – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกรพ่นไฟ

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  วัดหลิงอิ๋ง - SON TRA MARINA CAFE -แวะร้านเยื่อไผ่- หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน - ดานัง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ดานัง - บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก - พักบนบาน่าฮิลล์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  บาน่าฮิลล์ - ดานัง - โบสถ์สีชมพู - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง - สุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)

ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่ารรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง

ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. โหลดใต้ก้องเครื่องบิน และสำหรับถือขึ้นเครื่อง 7 กก.

ค่าที่พักตามระบุในรายการ

ค่าอาหารตามรายการระบุ

ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่าบริการหัวหน้าท้วร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีห้ก ณ ที่จ่าย 3% (แค่ค่าบริการเท่านั้น)