มหัศจรรย์..เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ (บินตรงเชียงใหม่-ฮานอย) 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240119MB

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

Thai AirAsia

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
15,9993,50015,99914,9995,000-จองเลย
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
16,9993,50016,99915,9995,000-จองเลย
09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
15,9993,50015,99914,9995,000-จองเลย
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
14,9993,50014,99913,9995,000-จองเลย
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
14,9993,50014,99913,9995,000-จองเลย
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
16,9993,50016,99915,9995,000-จองเลย
25 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
15,9993,50015,99914,9995,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สวนสนุก Sunworld ถนนคนเดิน 36 สาย โบสถ์ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน นั่งกระเช้าข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ที่เที่ยว

สวนสนุก Sunworld , ถนนคนเดิน 36 สาย, โบสถ์ฮานอย, ทะเลสาบคืนดาบ, วัดหง็อกเซิน, วัดเฉินก๊วก, สะพานแสงอาทิตย์, ล่องเรือตามก๊ก, ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง, ถ้้ำนางฟ้า

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1FLOWER GARDEN 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2MOON HA LONG 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3MOON HA LONG 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ • สนามบินนอยไบ • วัดเฉินก๊วก • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกเซิน • ช้อปปิ้งถนน 36 สาย • ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  นิงห์บิงห์ • ล่องเรือตามก๊ก • ร้านเยื่อไผ่ • ฮาลอง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ฮาลอง • ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง • ถ้ำนางฟ้า • สวนสนุกซันเวิลด์ฮาลองคอมเพล็กซ์ • ร้านหยก

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ฮานอย • สนามบินนอยไบ • ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เชียงใหม่-ฮานอย-เชียงใหม่ สายการบิน Thai Air Asia (FD) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง