มหัศจรรย์...เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน พักดี 4 ดาว (บินตรงเชียงใหม่-ฮานอย) 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240118MB

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

Thai AirAsia

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
16,9994,00016,99915,9995,000-จองเลย
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
16,9994,00016,99915,9995,000-จองเลย
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
16,9994,00016,99915,9995,000-จองเลย
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
18,9994,00018,99917,9995,000-จองเลย
25 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
17,9994,00017,99916,9995,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมนาขั้นบันได ซาปา หมู่บ้านชาวเขา นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน วัดหง็อกเซิน ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

ที่เที่ยว

นาขั้นบันได, ซาปา, ฟานซิปัน, วัดหง็อกเซิน, ช้อปปิ้งถนน 36 สาย, Moana Sapa , หมู่บ้านชาวเขา, นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน, ตลาดซาปา, ฮานาม, วัดตามจุ๊ก, จัตุรัสบาดิ่ญ, โบสถ์ฮานอย, ทะเลสาบคืนดาบ, สะพานแสงอาทิตย์

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1DUC HUY GRAND LAOCAI 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2SAPA CHARM HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3FLOWER GARDEN 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ • สนามบินนอยไบ • จังหวัดลาวไก

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ซาปา • หมู่บ้านชาวเขา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • ตลาดซาปา

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ฮานอย • ร้านเยื่อไผ่ • ฮานาม • จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก”

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  จัตุรัสบาดิ่ญ • โบสถ์ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ วันหง๊อกซิน • ถนน 36 สาย • สนามบินนอยไบ • ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เชียงใหม่-ฮานอย-เชียงใหม่ สายการบิน Thai Air Asia (FD) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง