มหัศจรรย์...เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240057MB

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

Thai Vietjet

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
ทัวร์ไฟไหม้27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67

13,999

15,999

5,000

15,999

14,999

5,000

12,499

จองเลย
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
17,9995,00017,99916,9995,00014,499จองเลย
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
17,9995,00017,99916,9995,00014,499จองเลย
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
17,9995,00017,99916,9995,00014,499จองเลย
28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
14,9995,00014,99913,9995,00011,499จองเลย
08 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
16,9995,00016,99915,9995,00013,499จองเลย
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
16,9995,00016,99915,9995,00013,499จองเลย
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
15,9995,00015,99914,9995,00012,499จองเลย
05 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67
15,9995,00015,99914,9995,00012,499จองเลย
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
15,9995,00015,99914,9995,00012,499จองเลย
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
15,9995,00015,99914,9995,00012,499จองเลย
10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
17,9995,00017,99916,9995,00014,499จองเลย
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
17,9995,00017,99916,9995,00014,499จองเลย
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
15,9995,00015,99914,9995,00012,499จองเลย
23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
17,9995,00017,99916,9995,00014,499จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บานาฮิลล์ ชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์

ที่เที่ยว

เมืองฮอยอัน, หมู่บ้านกั๊มทาน, เมืองเว้, เจดีย์เทียนมู่ , สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ , สะพานสีทอง , บานาฮิลล์, ล่องเรือแม่น้ำหอม, สะพานมังกร, วัดลินห์อึ๋ง, ตลาดฮาน

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Magnolia Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2Thanh Lich Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3Mercure Bana Hill French Village
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง เวียดนาม

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • เมืองเว้ • เจดีย์เทียนมู่ พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • ร้านไข่มุก • ร้านเยื่อไผ่ • บาน่าฮิลล์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  บาน่าฮิลล์ • เมืองดานัง • สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ตลาดฮาน • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดานัง-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Viet Jet (VZ) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง