มหัศจรรย์...ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240054MB

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

Thai AirAsia

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
06 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 67
14,9994,50014,99913,9995,00011,499จองเลย
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
16,9994,50016,99915,9995,00013,499จองเลย
07 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
14,9994,50014,99913,9995,00011,499จองเลย
21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
14,9994,50014,99913,9995,00011,499จองเลย
05 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67
15,9994,50015,99914,9995,00012,499จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พักบน บานาฮิลล์ 1 คืน นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บานาฮิลล์ ชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์

ที่เที่ยว

บานาฮิลล์, เมืองดานัง, เมืองฮอยอัน, สะพานมังกร, สะพานทอง, วัดลินห์อึ๋ง, หมู่บ้านกั๊มทาน, นั่งเรือกระด้ง, นั่งกระเช้าไฟฟ้า, Cafe Son Tra Marina, ตลาดฮาน

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1MAGNOLIA HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2Mercure Bana Hill French Village
3-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ดานัง เวียดนาม • ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  วัดลินห์อึ๋ง • Café Son Tra Marina • ร้านเยื่อไผ่ • ตลาดฮาน • สะพานมังกร • นั่งกระเช้าไฟฟ้า • บาน่าฮิลล์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  บานาฮิลล์ • ดานัง • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดานัง-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Air Asia (FD) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง