มหัศจรรย์...ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240053MB

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

Thai AirAsia

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
13 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
12,9993,00012,99911,9995,0009,499จองเลย
03 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67
12,9993,00012,99911,9995,0009,499จองเลย
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
12,9993,00012,99911,9995,0009,499จองเลย
14 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
12,9993,00012,99911,9995,0009,499จองเลย
28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
12,9993,00012,99911,9995,0009,499จองเลย
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
13,9993,00013,99912,9995,00010,499จองเลย
25 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
13,9993,00013,99912,9995,00010,499จองเลย
26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
13,9993,00013,99912,9995,00010,499จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พักหรูดานัง 4 ดาว นั่งกระเข้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บานาฮิลล์ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน ชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลก พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์

ที่เที่ยว

บานาฮิลล์, ฮอยอัน, ดานัง, หมู่บ้านกั๊มทาน , สะพานสีทอง , สะพานมังกร , นั่งเรือกระด้ง, นั่งกระเช้าไฟฟ้า, วัดลินห์อึ๋ง, Cafe Son Tra Marina, ตลาดฮาน

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1MAGNOLIA HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2MAGNOLIA HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ดานัง เวียดนาม • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  นั่งกระเช้าไฟฟ้า • บานาฮิลล์เต็มวัน • ร้านหยก • สะพานมังกร

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  วัดลินห์อึ๋ง • Café Son Tra Marina • ร้านเยื่อไผ่ • ตลาดฮาน • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดานัง-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Air Asia (FD) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง