มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ (CHARMING SHOW) 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240051MB

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

Thai Vietjet

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
29 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67
12,9993,00012,99911,9995,0009,499จองเลย
06 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 67
12,9993,00012,99911,9995,0009,499จองเลย
13 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
12,9993,00012,99911,9995,0009,499จองเลย
28 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
13,9993,00013,99912,9995,00010,499จองเลย
03 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67
12,9993,00012,99911,9995,0009,499จองเลย
11 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
13,9993,00013,99912,9995,00010,499จองเลย
17 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
12,9993,00012,99911,9995,0009,499จองเลย
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
12,9993,00012,99911,9995,0009,499จองเลย
31 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67
12,9993,00012,99911,9995,0009,499จองเลย
07 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
11,9993,00011,99910,9995,0008,499จองเลย
14 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
11,9993,00011,99910,9995,0008,499จองเลย
21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
11,9993,00011,99910,9995,0008,499จองเลย
28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
11,9993,00011,99910,9995,0008,499จองเลย
05 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67
12,9993,00012,99911,9995,0009,499จองเลย
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
12,9993,00012,99911,9995,0009,499จองเลย
23 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
13,9993,00013,99912,9995,00010,499จองเลย
24 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
12,9993,00012,99911,9995,0009,499จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน สะพานมังกร วัดลินห์อึ๋ง ฮอยอัน เมืองมรดกโลก พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ ซาซิมิ + ปิ้งย่าง

ที่เที่ยว

บานาฮิลล์, สะพานมังกร, วัดลินห์อิ๋ง, ฮอยอัน, หมู่บ้านกั๊มทาน, นั่งกระเช้าไฟฟ้า, สะพานมือสีทอง, สวนสนุกแฟนตาซี, หมู่บ้านฝรั่งเศส, ตลาดฮาน

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1MAGNOLIA HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2MAGNOLIA HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • ดานัง เวียดนาม • วัดลินห์อึ๋ง • ร้านเยื่อไผ่ • สะพานมังกร • ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ร้านหยก อัญมณี • บาน่าฮิลล์ เต็มวัน • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ • สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บ้านฝรั่งเศส • โซนใหม่ Eclipse Square • ตลาดฮาน • CHARMING SHOW

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ดานัง เวียดนาม • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดานัง-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Viet Jet (VZ) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง