มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (ไม่ลงร้านช้อป) 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240050MB

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

Thai Vietjet

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
28 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67
14,9993,00014,99913,9995,00011,499จองเลย
05 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 67
14,9993,00014,99913,9995,00011,499จองเลย
21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
14,9993,00014,99913,9995,00011,499จองเลย
01 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67
14,9993,00014,99913,9995,00011,499จองเลย
17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
14,9993,00014,99913,9995,00011,499จองเลย
06 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
13,9993,00013,99912,9995,00010,499จองเลย
05 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67
14,9993,00014,99913,9995,00011,499จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ลอยกระทงยามค่ำคืนที่ฮอยอันเมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ ดานัง สะพานมังกร วัดลินห์อึ๋ง

ที่เที่ยว

ลอยกระทงยามค่ำคืน, เมืองฮอยอัน, เมืองดานัง, สะพานมังกร , วัดลินห์อึ๋ง, บานาฮิลล์, Wonder Park, Apec Park , หาดหมีเคว , สวนสนุกแฟนตาซี , หมู่บ้านฝรั่งเศส , Eclipse Square, สะพานสีทอง , หมู่บ้านกั๊มทาน , Café Son Tra Marina, ช้อปปิ้งตลาดฮาน

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1YES HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2YES HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3TTC HOI AN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • Wonder Park • Apec Park • สะพานมังกร หาดหมีเคว • CHARMING SHOW

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  บาน่าฮิลล์เต็มวัน • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ • สะพานมือสีทอง • สวนสนุกแฟนตาซี หมู่บ้านฝรั่งเศส • โซนใหม่ Eclipse Square

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  วัดลินห์อึ๋ง • Café Son Tra Marina • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ล่องเรือลอยกระทง

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ช้อปปิ้งตลาดฮาน • สนามบินดานัง • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดานัง-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Viet Jet (VZ) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง