เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (พักซาปา 2 คืน)

รหัสทัวร์

MT7-240031MZ

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

Vietnam Airlines

ประเทศ

เวียดนาม

เริ่มต้น 10,990 บาท

จองเลย!
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
ทัวร์ไฟไหม้20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

14,990

15,990

3,000

15,990

14,990

5,000

11,990

จองเลย
ทัวร์ไฟไหม้26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

14,990

15,990

3,000

15,990

14,990

5,000

11,990

จองเลย
ทัวร์ไฟไหม้27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

14,990

15,990

3,000

15,990

14,990

5,000

11,990

จองเลย
09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
15,9903,00015,99014,9905,00011,990จองเลย
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
15,9903,00015,99014,9905,00011,990จองเลย
30 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67
10,9902,00010,99010,9905,0006,990จองเลย
05 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67
12,9903,00012,99011,9905,0008,990จองเลย
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
12,9903,00012,99011,9905,0008,990จองเลย
14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
12,9903,00012,99011,9905,0008,990จองเลย
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
12,9903,00012,99011,9905,0008,990จองเลย
21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
12,9903,00012,99011,9905,0008,990จองเลย
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
12,9903,00012,99011,9905,0008,990จองเลย
28 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67
12,9903,00012,99011,9905,0008,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ท่องดินแดนแห่งสายหมอก "พักซาปา 2 คืน" ดื่มด่ำบรรยากาศเมืองกลางหุบเขา เช็คอิน "MOANA CAFE"

ที่เที่ยว

เมืองซาปา, โบสถ์หิน, ท่องเที่ยวยอดเขาฟานซิปัน, โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ , เมืองฮานอย , สุสานโฮจิมินห์ , ตลาดเลิฟมาร์เก็ต, อิสระท่องเที่ยว, ถนน 36 สาย, ทำเนียบประธานาธิบดี, บ้านพักลุงโฮ

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1SAPA GREEN HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2SAPA GREEN HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
3LAROSA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองซาปา – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองซาปา – อิสระท่องเที่ยว หรือ เลือกซื้อ Option ท่องเที่ยวยอดเขาฟานซิปัน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ด่านแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)