ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์

รหัสทัวร์

MT7-240030MZ

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

VietJet Air

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
28 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67
11,9902,90011,99010,9905,0007,990จองเลย
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
13,9902,90013,99012,9905,0009,990จองเลย
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
13,9902,90013,99012,9905,0009,990จองเลย
16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
11,9902,90011,99010,9905,0007,990จองเลย
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
11,9902,90011,99010,9905,0007,990จองเลย
30 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67
11,9902,90011,99010,9905,0007,990จองเลย
06 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
12,9902,90012,99011,9905,0008,990จองเลย
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
12,9902,90012,99011,9905,0008,990จองเลย
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
12,9902,90012,99011,9905,0008,990จองเลย
03 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67
14,9902,90014,99013,9905,00010,990จองเลย
04 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67
14,9902,90014,99013,9905,00010,990จองเลย
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
15,9902,90015,99014,9905,00011,990จองเลย
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
15,9902,90015,99014,9905,00011,990จองเลย
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
14,9902,90014,99013,9905,00010,990จองเลย
23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
15,9902,90015,99014,9905,00011,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เช็คอินเมืองฝรั่งเศสในฝัน "บานาฮิลส์" UNSEEN ห้ามพลาดกิจกรรมล่องเรือกระด้ง และชมเมืองคัสตาร์ด

ที่เที่ยว

สะพานมังกร , สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง , ซานตา มาริน่า , เมืองโบราณฮอยอัน, สะพานมือยักษ์, จัตุรัสแห่งดวงดาว, สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค, หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน, สะพานญี่ปุ่น, บานาฮิลล์, Apec Park, โบสถ์สีชมพู

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1SEA GARDEN HOTEL / MAGNOLAI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
2SEA GARDEN HOTEL / MAGNOLAI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3SEA GARDEN HOTEL / MAGNOLAI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ซานตา มาริน่า – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สะพานมือยักษ์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – จัตุรัสแห่งดวงดาว

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  สวนมหัศจรรย์ – Apec Park – ร้านกาแฟของฝาก – โบสถ์สีชมพู – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)