ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์

รหัสทัวร์

MT7-240029MZ

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

VietJet Air

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
14,9903,90014,99013,9905,00010,990จองเลย
28 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67
14,9903,90014,99013,9905,00010,990จองเลย
05 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 67
13,9903,90013,99012,9905,0009,990จองเลย
06 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67
13,9903,90013,99012,9905,0009,990จองเลย
13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
13,9903,90013,99012,9905,0009,990จองเลย
18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
15,9903,90015,99014,9905,00011,990จองเลย
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
16,9903,90016,99015,9905,00012,990จองเลย
21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
13,9903,90013,99012,9905,0009,990จองเลย
25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
15,9903,90015,99014,9905,00011,990จองเลย
01 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67
14,9903,90014,99013,9905,00010,990จองเลย
08 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
15,9903,90015,99014,9905,00011,990จองเลย
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
15,9903,90015,99014,9905,00011,990จองเลย
11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
15,9903,90015,99014,9905,00011,990จองเลย
15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
14,9903,90014,99013,9905,00010,990จองเลย
16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
14,9903,90014,99013,9905,00010,990จองเลย
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
14,9903,90014,99013,9905,00010,990จองเลย
29 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67
14,9903,90014,99013,9905,00010,990จองเลย
31 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67
14,9903,90014,99013,9905,00010,990จองเลย
05 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67
14,9903,90014,99013,9905,00010,990จองเลย
07 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
14,9903,90014,99013,9905,00010,990จองเลย
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
14,9903,90014,99013,9905,00010,990จองเลย
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
14,9903,90014,99013,9905,00010,990จองเลย
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
14,9903,90014,99013,9905,00010,990จองเลย
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
14,9903,90014,99013,9905,00010,990จองเลย
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
14,9903,90014,99013,9905,00010,990จองเลย
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
14,9903,90014,99013,9905,00010,990จองเลย
04 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67
15,9903,90015,99014,9905,00011,990จองเลย
10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
16,9903,90016,99015,9905,00012,990จองเลย
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
17,9903,90017,99016,9905,00013,990จองเลย
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
17,9903,90017,99016,9905,00013,990จองเลย
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
17,9903,90017,99016,9905,00013,990จองเลย
23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
17,9903,90017,99016,9905,00013,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สุดฟิน "พักบานาฮิลล์ 1 คืน" ชมดินแดนหมู่บ้านฝรั่งเศส ล่องเรือกระด้ง เช็คอินคัสตาร์ดทาวน์ เมืองโบราณฮอยอัน

ที่เที่ยว

บานาฮิลล์, เมืองโบราณฮอยอัน, สะพานมือยักษ์, ล่องเรือกระด้ง, หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน , ซานตา มาริน่า, สะพานมังกร , สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค, จัตุรัสแห่งดวงดาว, สักการะเจ้าแม่กวนอิม หลินอึ๋ง, Apec Park, สะพานญี่ปุ่น, โบสถ์สีชมพู

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1MERCURE BANA HILLS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
2MAGNOLIAHOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3MAGNOLIAHOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สะพานมือยักษ์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – จัตุรัสแห่งดวงดาว – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – สักการะเจ้าแม่กวนอิม หลินอึ๋ง – ซานตา มาริน่า

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  Apec Park – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  โบสถ์สีชมพู – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – ร้านกาแฟของฝาก – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)