ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน

รหัสทัวร์

MT7-240028MZ

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

VietJet Air

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
03 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67
13,9904,00013,99012,9905,0009,990จองเลย
04 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67
13,9904,00013,99012,9905,0009,990จองเลย
05 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67
13,9904,00013,99012,9905,0009,990จองเลย
10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
14,9904,00014,99013,9905,00010,990จองเลย
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
15,9904,00015,99014,9905,00011,990จองเลย
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
16,9904,00016,99015,9905,00012,990จองเลย
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
15,9904,00015,99014,9905,00011,990จองเลย
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
15,9904,00015,99014,9905,00011,990จองเลย
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
15,9904,00015,99014,9905,00011,990จองเลย
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
15,9904,00015,99014,9905,00011,990จองเลย
25 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
14,9904,00014,99013,9905,00010,990จองเลย
31 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67
14,9904,00014,99013,9905,00010,990จองเลย
01 พ.ย. 67 - 04 พ.ย. 67
14,9904,00014,99013,9905,00010,990จองเลย
07 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
14,9904,00014,99013,9905,00010,990จองเลย
08 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67
14,9904,00014,99013,9905,00010,990จองเลย
09 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67
14,9904,00014,99013,9905,00010,990จองเลย
14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
14,9904,00014,99013,9905,00010,990จองเลย
15 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67
14,9904,00014,99013,9905,00010,990จองเลย
16 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67
14,9904,00014,99013,9905,00010,990จองเลย
21 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
14,9904,00014,99013,9905,00010,990จองเลย
22 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67
14,9904,00014,99013,9905,00010,990จองเลย
23 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67
14,9904,00014,99013,9905,00010,990จองเลย
28 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67
14,9904,00014,99013,9905,00010,990จองเลย
29 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67
14,9904,00014,99013,9905,00010,990จองเลย
30 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67
14,9904,00014,99013,9905,00010,990จองเลย
05 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67
16,9904,00016,99015,9905,00012,990จองเลย
06 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67
16,9904,00016,99015,9905,00012,990จองเลย
07 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
16,9904,00016,99015,9905,00012,990จองเลย
12 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
15,9904,00015,99014,9905,00011,990จองเลย
13 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67
15,9904,00015,99014,9905,00011,990จองเลย
14 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67
15,9904,00015,99014,9905,00011,990จองเลย
19 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
17,9904,00017,99016,9905,00013,990จองเลย
20 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67
17,9904,00017,99016,9905,00013,990จองเลย
21 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67
17,9904,00017,99016,9905,00013,990จองเลย
26 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
18,9904,00018,99017,9905,00014,990จองเลย
27 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
18,9904,00018,99017,9905,00014,990จองเลย
28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
18,9904,00018,99017,9905,00014,990จองเลย
29 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68
19,9904,00019,99018,9905,00015,990จองเลย
30 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68
19,9904,00019,99018,9905,00015,990จองเลย
31 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68
18,9904,00018,99017,9905,00014,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัมผัสลมหนาวเมืองซาปา พักดี 4 ดาวทุกคืน รวมค่ากระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน นั่งรถรางซาปา

ที่เที่ยว

เมืองซาปา, นั่งกระเช้าไฟฟ้า, ยอดเขาฟานซิปัน, โมอาน่า ซาปา คาเฟ่, โบสถ์หิน, เมืองฮานอย, ตลาดเลิฟมาร์เก็ต, เมก้า แกรนด์ เวิลด์, ถนน 36 สาย

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1DUC HUY GRAND HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
2SAPA CHARM HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3A25 LUXURY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองลาวไก

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองฮานอย – เมก้า แกรนด์ เวิลด์ – ถนน 36 สาย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)