ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน

รหัสทัวร์

MT7-240026MZ

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

VietJet Air

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
17,9904,90017,99016,9905,00013,990จองเลย
12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
17,9904,90017,99016,9905,00013,990จองเลย
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
16,9904,90016,99015,9905,00012,990จองเลย
25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
16,9904,90016,99015,9905,00012,990จองเลย
15 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67
15,9904,90015,99014,9905,00011,990จองเลย
22 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67
16,9904,90016,99015,9905,00012,990จองเลย
29 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67
16,9904,90016,99015,9905,00012,990จองเลย
06 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
18,9904,90018,99017,9905,00014,990จองเลย
13 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67
17,9904,90017,99016,9905,00013,990จองเลย
20 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67
20,9904,90020,99019,9905,00016,990จองเลย
27 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
20,9904,90020,99019,9905,00016,990จองเลย
28 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68
21,9904,90021,99020,9905,00017,990จองเลย
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68
21,9904,90021,99020,9905,00017,990จองเลย
30 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68
21,9904,90021,99020,9905,00017,990จองเลย
31 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68
20,9904,90020,99019,9905,00016,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องเรือมรดกโลกฮาลองบก "นิงห์บิงห์" รวมรถรางซาปา และนั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน

ที่เที่ยว

ล่องเรือนิงห์บิงห์, เมืองซาปา, โบสถ์หิน, ยอดเขาฟานซิปัน, เมืองฮานอย, ตลาดเลิฟมาร์เก็ต, โม อาน่า ซาปา คาเฟ่, เมก้า แกรนด์ เวิลด์, ถนน 36 สาย

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1TULIP HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2SAPA HIGHLAND HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3SAPA HIGHLAND HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4CWD HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองนิงห์บิงห์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองซาปา – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองฮานอย – เมก้า แกรนด์ เวิลด์ – ถนน 36 สาย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)