มหัศจรรย์..TAIWAN เที่ยว 2 อุทยาน 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240340MB

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

China Airlines

ประเทศ

ไต้หวัน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
08 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67
20,9994,50020,99919,9998,00014,999จองเลย
06 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67
22,9994,50022,99921,9998,00016,999จองเลย
27 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
23,9994,50023,99921,9998,00017,999จองเลย
10 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68
23,9994,50023,99921,9998,00017,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน์ ชมธรรมชาติเกาะเหอผิง วัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิน วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ช้อปปังจุใจ..ตลาดซีเหมินติง ไถจงไนท์มาร์เก็ต อิ่มอร่อยกับ..ปลาประธานาธิบดี ซีฟู๊ดสไตล์ไต้หวัน

ที่เที่ยว

เมืองหนานโถว , ทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซำจั๋ง, วัดกวนอู, เมืองเจียอี้, ชาอู่หลง, เขาอุทยานอาลีซาน , ตลาดไถจง , ฝงเจี๋ย ไนท์มาเก็ต , เมืองนิวไทเป, อุทยานเกาะเหอผิง , ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น , เมืองไทเป, ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium , ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต, แวะถ่ายรูปตึกไทเป 101

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1เมืองเจียอี้ หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานใต้หวั่น
2เมืองไถจง หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน
3เมืองไทเป หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานไต้หวัน
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● เมืองหนานโถว ● ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เมืองเจียอี้

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ชิมชาอู่หลง ● อุทยานอาลีซาน ● เมืองไถจง ● ไถจงไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองไทเป ● ร้านพายสับประรด ● เมืองนิวไทเป ● อุทยานเกาะเหอผิง ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ● เมืองไทเป ● Germanium ● ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ศูนย์เครื่องสำอาง ● แวะถ่ายรูปตึกไทเป 101 ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพ - ไทเป - กรุงเทพ สายการบิน CHINA AIRLINES (CI) อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่นั่งได้ เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner