มหัศจรรย์..TAIWAN เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240339MB

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

Thai Lion Air

ประเทศ

ไต้หวัน

เริ่มต้น 17,999 บาท

จองเลย!

ดูทั้งหมด 21 รายการ

เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
17,9994,00017,99916,9998,00012,999จองเลย
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
17,9994,00017,99916,9998,00012,999จองเลย
01 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67
17,9994,00017,99916,9998,00012,999จองเลย
02 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67
17,9994,00017,99916,9998,00012,999จองเลย
08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
17,9994,00017,99916,9998,00012,999จองเลย
09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
19,9994,00019,99919,9998,00014,999จองเลย
10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
19,9994,00019,99919,9998,00014,999จองเลย
14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
17,9994,00017,99916,9998,00012,999จองเลย
15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
17,9994,00017,99916,9998,00012,999จองเลย
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
17,9994,00017,99916,9998,00012,999จองเลย
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
17,9994,00017,99916,9998,00012,999จองเลย
29 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67
17,9994,00017,99916,9998,00012,999จองเลย
05 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
17,9994,00017,99916,9998,00012,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน ถ่ายรูปกับตึก 101 ขอความรักวัดหลงซาน วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซำจิ๋ง ถนนโบราณต้าซี แวะถ่ายรูปอนุสรณ์สถานเจียงคเช็ค อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน

ที่เที่ยว

เมืองไถจง, เมืองหนานโถว , วัดกวนอู , ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดสวนกวง , เมืองเจียอี้, เขาอุทยานอาลีซาน , ศาลเจ้าพ่อเสือกลางอุทยานอาลีซาน , ตลาดกลางคืนเหวินฮวาไนท์มาเก็ต , เมืองเถาหยวน , ถนนโบราณต้าซี , วัดต้าซี, เมืองไทเป, ถ่ายรูปตึกไทเป 101 , ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium , ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต , วัดหลงซาน , อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค , อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1เมืองหนานโถว หรือเทียบเท่า 3* ตามมาตรฐานไต้หวัน
2เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่า 4* ตามมาตรฐานไต้หวัน
3เมืองไทเป หรือเทียบเท่า 3* ตามมาตรฐานไต้หวัน
4เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่า 3* ตามมาตรฐานไต้หวัน
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • เมืองหนานโถว วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองเจียอี้ • ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน • ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองเถาหยวน • วัดต้าซี • ถนนโบราณต้าซี • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตึกไทเป 101 • Germanium • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพ-ไทเป-กรุงเทพ สายการบิน Thai Lion Air (SL) อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่นั่งได้ เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป้าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner