มหัศจรรย์ TAIPEI บินคุ้ม..เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240338MB

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

VietJet Air

ประเทศ

ไต้หวัน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
ทัวร์ไฟไหม้21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67

13,999

17,999

4,000

17,999

16,999

6,000

13,999

จองเลย
07 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67
16,9994,00016,99915,9996,00012,999จองเลย
15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
17,9994,00017,99916,9996,00013,999จองเลย
29 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67
16,9994,00016,99915,9996,00012,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ถ่ายรูปตึกไทเป 101 ถนนโบราณต้าซี วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน วัดพระถังซำจั๋ง ขอความรักวัดหลงซาน ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

ที่เที่ยว

ถนนโบราณต้าซี, วัดต้าซี, สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู , ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา, สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดสวนกวง, ชิมชาอู่หลง , เมืองเถาหยวน, เมืองไทเป , ชมร้านขนมพายสับปะรด, เมืองนิวไทเป, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว , ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, เมืองไทเป, ศูนย์เครื่องสำอาง, ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต, วัดหลงซาน , ถ่ายรูปตึกไทเป 101

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1เมืองหนานโถว หรือเทียบเท่า 3*
2เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่า 3*
3เมืองไทเป หรือเทียบเท่า 3*
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • วัดต้าซี • ถนนโบราณต้าซี เมืองไถจง • เมืองหนานโถว

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองเถาหยวน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองไทเป • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  วัดหลงซาน • Germanium • ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพ - ไทเป - กรุงเทพ สายการบิน VIETJET (V2 อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่นั่งได้ เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner