ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ค ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240302MZ

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

China Airlines

ประเทศ

ไต้หวัน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
25,9908,00025,99025,99010,00020,990จองเลย
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
23,9908,00023,99023,99010,00018,990จองเลย
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
23,9908,00023,99023,99010,00018,990จองเลย
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
23,9908,00023,99023,99010,00018,990จองเลย
23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
23,9908,00023,99023,99010,00018,990จองเลย
25 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
23,9908,00023,99023,99010,00018,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เช็คอินสกายวอล์คชิงจิ้ง เยือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย ปล่อยโคมผิงซี ขอพรวัดขอความร่ำรวยชื่อดัง ต้าซี

ที่เที่ยว

เฝิงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต, ฟาร์มแกะชิงจิ้ง, ชิงจิ้งสกายวอล์ค, เมืองหนานโถว , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , เกาะลาลู, วัดเหวินหวู่, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ซีเหมินติง, วัดหลงซาน, ตึกไทเป 101, หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อ ซื่อหนันซุน , อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, หมู่บ้านห้างเอาท์เล็ทมิตซุย

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1STAY HOTEL ,TAICHUNG หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2STAY HOTEL ,TAICHUNG หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน (ยกเว้นวันอิสระ)

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี (ณ วันที่ออกราคาขาย)

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner