ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน (บินดึก-กลับดึก) 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240300MZ

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

China Airlines

ประเทศ

ไต้หวัน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
19,9908,00019,99019,99010,00014,990จองเลย
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
21,9908,00021,99021,99010,00016,990จองเลย
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
21,9908,00021,99021,99010,00016,990จองเลย
01 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67
21,9908,00021,99021,99010,00016,990จองเลย
02 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67
19,9908,00019,99019,99010,00014,990จองเลย
09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
21,9908,00021,99021,99010,00016,990จองเลย
15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
19,9908,00019,99019,99010,00014,990จองเลย
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
19,9908,00019,99019,99010,00014,990จองเลย
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
19,9908,00019,99019,99010,00014,990จองเลย
29 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67
18,9908,00018,99018,99010,00013,990จองเลย
30 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67
19,9908,00019,99019,99010,00014,990จองเลย
06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
19,9908,00019,99019,99010,00014,990จองเลย
12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
19,9908,00019,99019,99010,00014,990จองเลย
13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
19,9908,00019,99019,99010,00014,990จองเลย
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
19,9908,00019,99019,99010,00014,990จองเลย
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
25,9908,00025,99025,99010,00020,990จองเลย
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
25,9908,00025,99025,99010,00020,990จองเลย
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
23,9908,00023,99023,99010,00018,990จองเลย
25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
23,9908,00023,99023,99010,00018,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมเศียรราชินีอุทยานเย่หลิว ปล่อยโคมผิงซี ขอพรวัดหลงซาน เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

ที่เที่ยว

วัดต้าซี, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, เกาะลาลู , วัดเหวินหวู่ , เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, เมืองไทจง, หมู่บ้านสายรุ้ง , บูราโนแห่งไต้หวัน, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ถนนโบราณสือเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว , ย่านซีเหมินติง, วัดหลงซาน , ตึกไทเป 101 , หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน , อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1STAY HOTEL ,TAICHUNG หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4-
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – วัดต้าซี – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เกาะลาลู – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ร้านขนมพายสับปะรด – บูราโนแห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – ถนนโบราณสือเฟิ่น

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ร้านเครื่องสำอางค์ - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ย่านซีเหมินติง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  วัดหลงซาน – ตึกไทเป 101 – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางเงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน (ยกเว้นวันอิสระ)

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี (ณ วันที่ออกราคาขาย)

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner