ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป (บินดึก-กลับเย็น) 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240299MZ

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

VietJet Air

ประเทศ

ไต้หวัน

เริ่มต้น 18,990 บาท

จองเลย!

ดูทั้งหมด 5 รายการ

เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
ทัวร์ไฟไหม้20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67

18,990

20,990

6,000

20,990

20,990

10,000

15,990

จองเลย
ทัวร์ไฟไหม้27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67

18,990

20,990

6,000

20,990

20,990

10,000

15,990

จองเลย
10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
20,9906,00020,99020,99010,00015,990จองเลย
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
19,9906,00019,99019,99010,00014,990จองเลย
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
19,9906,00019,99019,99010,00014,990จองเลย
30 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67
18,9906,00018,99018,99010,00013,990จองเลย
06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
18,9906,00018,99018,99010,00013,990จองเลย
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
18,9906,00018,99018,99010,00013,990จองเลย
27 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67
19,9906,00019,99019,99010,00014,990จองเลย
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
22,9906,00022,99022,99010,00017,990จองเลย
12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
20,9906,00020,99020,99010,00015,990จองเลย
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
19,9906,00019,99019,99010,00014,990จองเลย
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
19,9906,00019,99019,99010,00014,990จองเลย
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
20,9906,00020,99020,99010,00015,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวไต้หวันสุดชิล ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 นั่งรถไฟอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เช็คอินย่านซีเหมินติง

ที่เที่ยว

เมืองไทจง, หมู่บ้านสายรุ้ง , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, เกาะลาลู, วัดเหวินหวู่, ร้านเอ็นไซม์, ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮั่ว, ร้านชาอู่หลง, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, วัดต้าซี, เมืองไทเป , อนุสรณ์สถาน เจียงไคเชก, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ย่านซีเหมินติง, หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2CHIAYI KING HOTEL, CHIAYI หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3STAY HOTEL, TAICHUNG หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4HIONE HOTEL, NEW TAIPEI หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน (ยกเว้นวันอิสระ)

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี (ณ วันที่ออกราคาขาย)

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner