ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ผิงซี (พักย่านซีเหมินติง) 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240285MZ

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

EVA Air

ประเทศ

ไต้หวัน

เริ่มต้น 21,990 บาท

จองเลย!

ดูทั้งหมด 5 รายการ

เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
29 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67
21,9907,00021,99021,99010,00016,990จองเลย
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
21,9907,00021,99021,99010,00016,990จองเลย
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
21,9907,00021,99021,99010,00016,990จองเลย
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
25,9908,00025,99025,99010,00020,990จองเลย
25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
23,9907,00023,99023,99010,00018,990จองเลย
30 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67
23,9907,00023,99023,99010,00018,990จองเลย
08 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67
23,9907,00023,99023,99010,00018,990จองเลย
15 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67
23,9907,00023,99023,99010,00018,990จองเลย
27 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67
23,9907,00023,99023,99010,00018,990จองเลย
06 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
25,9908,00025,99025,99010,00020,990จองเลย
13 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67
23,9907,00023,99023,99010,00018,990จองเลย
18 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
23,9907,00023,99023,99010,00018,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวไต้หวันสุดชิล ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101 ปล่อยโคมลอยผิงซี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เช็คอินซีเหมินติง

ที่เที่ยว

หมู่บ้านสายรุ้ง, วัดเหวินหวู่ , ล่องเรือ ทะเลสาบสุริยันจันทรา, เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, บูราโนแห่งไต้หวัน, เมืองผิงซี , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ย่านซีเหมินติง, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, วัดหลงซาน, หมู่บ้านประวัติศาสตร์ ซื่อซื่อหนันซุน, ตึกไทเป 101, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, วัดเจ้าแม่กวนอิม, ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2STAY HOTEL , TAICHUNG หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3RIVERVIEW HOTEL, XIMENDING หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4RIVERVIEW HOTEL, XIMENDING หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน (ยกเว้นวันอิสระ)

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี (ณ วันที่ออกราคาขาย)

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner