ซุปตาร์...ไทเป เทใจให้เราพาไปเที่ยว !! 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240192MT

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

AirAsia

ประเทศ

ไต้หวัน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
03 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67
22,8886,000--3,50017,888จองเลย
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
24,8886,000--3,50018,888จองเลย
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
22,8886,000--3,50017,888จองเลย
04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67
22,8886,000--3,50017,888จองเลย
02 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67
24,8886,000--3,50018,888จองเลย
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
24,8886,000--3,50018,888จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ท่องรถไฟสายโรแมนติกและดื่มด่ำธรรมชาติ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ได้ชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน สายแชะไม่ควรพลาดกับ ท่าเรือประมงเจิ้งปิน ช้อปปิ้งจุใจ ซีเหมินติง

ที่เที่ยว

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ท่าเรือประมงเจิ้งปิน, ตลาดกลางคืนซีเหมินติง, ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย, หมู่บ้านฮิโนกิ , ชมป่าสนพันปี , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินอู่ , กรุงไทเป, ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว, นั่งรถไฟโบราณ, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, วัดหลงซาน, ตึกไทเป101

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1RENYI LAKE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2TWINSTAR HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3CU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4CU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านฮิโนกิ - ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองเจียอี้ - ชิมชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองไถจง - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ตลาดกลางคืนซีเหมินติง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  กรุงไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - ร้านเครื่องสำอาง - วัดหลงซาน - ตลาดกลางคืนหัวซี

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  กรุงไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนียม - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)