ไต้หวัน ปั่น Rail Bike ปล่อยโคม ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240153MC

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

Thai Vietjet

ประเทศ

ไต้หวัน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
29 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67
18,8995,90018,89918,8994,500-จองเลย
06 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67
18,8995,90018,89918,8994,500-จองเลย
13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
18,8995,90018,89918,8994,500-จองเลย
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
20,8995,90020,89920,8994,500-จองเลย
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
20,8995,90020,89920,8994,500-จองเลย
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
21,8995,90021,89921,8994,500-จองเลย
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
17,8995,90017,89917,8994,500-จองเลย
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
17,8995,90017,89917,8994,500-จองเลย
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
17,8995,90017,89917,8994,500-จองเลย
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
17,8995,90017,89917,8994,500-จองเลย
05 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67
17,8995,90017,89917,8994,500-จองเลย
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
21,8995,90021,89921,8994,500-จองเลย
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
21,8995,90021,89921,8994,500-จองเลย
23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
21,8995,90021,89921,8994,500-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ปั่น Rail Bike บนทางรถไฟสายเก่า ปล่อยโคมที่เมืองสือเฟิ่น ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น 4วัน 3คืน

ที่เที่ยว

เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น, ซีเหมินติง, เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต, ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซําจั๋ง, ตลาดฟ่งเจี่ย, ตึึกไทเป 101, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค, วัดหลงซาน, ท่าเรือหลากสีเจิ้งปิน, ปั่นเรียลไบท์, ปล่อยโคมลอยที่สือเฟิ่น, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1HOTEL GUIDE TAOYUAN ระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)
2TAICHUNG CHARMING CITY HOTEL ระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)
3DELIGHT HOTEL TAIPEI ระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินเถาหยวน – เถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองหนานโถว - ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง- ร้านชาอู่หลง - เมืองไทจง – ตลาดฟ่งเจี่ย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ไทเป - DIY ร้านพายสับปะรด - ร้านเจอมิเนี่ยม - ตึกไทเป101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน – ชอปปิ้งซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ท่าเรือหลากสีเจิ้งปิน - ปั่นเรียลไบท์ – ปล่อยโคมลอยที่สือเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้านเครื่องสำอาง - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ สุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)

ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง

ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. โหลดใต้ท้องเครื่องบิน และสำหรับถือขึ้นเครื่อง 7 กก.

ค่าที่พักตามระบุในรายการ

ค่าอาหารตามรายการระบุ

ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (แค่ค่าบริการเท่านั้น)