มหัศจรรย์..TAIWAN ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240124MB

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

Thai AirAsia

ประเทศ

ไต้หวัน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
18,9993,50018,99917,9996,00014,999จองเลย
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
22,9993,50022,99921,9996,00018,999จองเลย
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
23,9993,50023,99922,9996,00019,999จองเลย
09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
21,9993,50021,99920,9996,00017,999จองเลย
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
19,9993,50019,99918,9996,00015,999จองเลย
06 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
20,9993,50020,99919,9996,00016,999จองเลย
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
21,9993,50021,99920,9996,00017,999จองเลย
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
23,9993,50023,99922,9996,00019,999จองเลย
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
20,9993,50020,99919,9996,00016,999จองเลย
23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
22,9993,50022,99921,9996,00018,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง วัดเหวินหวู่ ถ่ายรูปโรงละครแห่งชาติไถจง ขอความรักวัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ถ่ายรูปกับตึก 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ที่เที่ยว

วัดหลงซาน, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตลาดจงลี่ไนท์มาร์เก็ต, ชิมชาอู่หลง, วัดเหวินวู่, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, โรงละครไถจง, ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, Germanium, ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต, ตึกไทเป 101

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่า 3 ดาว
2เมืองไถจง หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3เมืองไทเป หรือโรงแรมเทียบเท่า 3 ดาว
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ตลาดจงลี่ไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองหนานโถว • ชิมชาอู่หลง • วัดเหวินวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองไถจง • โรงละครไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • Germanium • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • สนามบินเถาหยวน • สนามบินท่าอากาศยานเชียงใหม่

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ปเชียงใหม่-ไทเป-เชียงใหม่ สายการบิน Thai Air Asia (FD) อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่นั่งได้ เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง