มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู Full Service 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240122MB

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

Starlux Airlines

ประเทศ

ไต้หวัน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
ทัวร์ไฟไหม้29 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67

19,999

20,999

4,000

20,999

19,999

6,000

16,999

จองเลย
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
20,9994,00020,99919,9996,00016,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซำจั๋ง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อิสระช้อปปิ้งจุใจ ตลาดไถจง ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต สุดพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา

ที่เที่ยว

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, วัดพระถังซำจั๋ง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตลาดไถจง, ตลาดซีเหมินติง, ชิมชาอู่หลง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ตึกไทเป 101, Germanium, วัดหลงซาน

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1เมืองเถาหยวน หรือเทียบเท่า 3 ดาว
2เมืองไถจง หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3เมืองไทเป หรือเทียบเท่า 3 ดาว
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป)

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองหนานโถว ● วัดเหวินหวู่ ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● ชิมชาอู่หลง ● เมืองไถจง ● หมู่บ้านสายรุ้ง ● ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  วัดหลงซาน ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● เมืองเถาหยวน ● สนามบินเถาหยวน ● ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ปเชียงใหม่-ไทเป-เชียงใหม่ สายการบิน Starlux Airlines (JX) อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่นั่งได้ เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถาน7ที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง