มหัศจรรย์..TAIWAN บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240121MB

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

China Airlines

ประเทศ

ไต้หวัน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
26,9995,00026,99925,9998,000-จองเลย
09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
24,9995,00024,99923,9998,000-จองเลย
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
26,9995,00026,99925,9998,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมสวนดอกไม้จงเซ่อ นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน เจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งจุใจ..ตลาดซีเหมินติง ไถจงไนท์มาร์เก็ต อิ่มอร่อยกับ..ชาบูบุฟเฟ่ต์สไตล์ไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา

ที่เที่ยว

ชมสวนดอกไม้จงเซ่อ, อุทยานอาลีซาน, ตึกไทเป 101 , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตลาดซีเหมินติง, ไถจงไนท์มาร์เก็ต, ชิมชาอู่หลง, วัดเหวินหวู่, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดหลงซาน, Germanium

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1เมืองเจียอี้ หรือเทียบเท่า 3-4 ดาว
2เมืองไถจง หรือเทียบเท่า 3-4 ดาว
3เมืองไทเป หรือเทียบเท่า 3-4 ดาว
4เมืองเถาหยวน หรือโรงแรมเทียบเท่า 3-4 ดาว
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินเชียงใหม่ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองเจียอี้

  เช้า

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองไถจง • สวนดอกไม้จงเช่อ • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • GERMANIUM • ถ่ายรูปตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • เมืองเถาหยวน

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  สนามบินเถาหยวน • ท่าอากาศยานเชียงใหม่

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ปเชียงใหม่-ไทเป-เชียงใหม่ สายการบิน CHINA AIRLINE (CI) อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่นั่งได้ เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง