มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู เที่ยวครบ 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240120MB

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

EVA Air

ประเทศ

ไต้หวัน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
27,9996,00027,99926,9998,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งรถไฟอุทยานอาลีซาน โรงละครแห่งชาติไถจง ขอความรักวัดหลงซาน วัดเหวินหวู่ พระถังซำจั๋ง ไทเป 101 เจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดซีเหมินติง สุดพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ดไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี

ที่เที่ยว

อุทยานอาลีซาน, โรงละครแห่งชาติไถจง, วัดหลงซาน, วัดเหวินหวู่, ไทเป 101, ตลาดซีเหมินติง, ชิมชาอู่หลง, ไถจงไนท์มาร์เก็ต, นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน9ชนเผ่า, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, Germanium, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซิเหมินติงไนท์มาร์เก็ต, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านชาวประมงหลากสี, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, Gloria Outlet

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1เมืองเจียอี้ หรือเทียบเท่า 3-4 ดาว
2เมืองไถจง หรือเทียบเท่า 3-4 ดาว
3เมืองไถจง หรือเทียบเท่า 3-4 ดาว
4เมืองไทเป หรือโรงแรมเทียบเท่า 3-4 ดาว
5เมืองเถาหยวน หรือโรงแรมเทียบเท่า 3-4 ดาว
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินเชียงใหม่ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองเจียอี้

  เช้า

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน • เมืองไถจง • โรงละครแห่งชาติไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองหนานโถว • นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน9ชนเผ่า • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองไถจง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) • Germanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองเถาหยวน • Gloria Outlet

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  สนามบินเถาหยวน • ท่าอากาศยานเชียงใหม่

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เชียงใหม่-ไทเป-เชียงใหม่ สายการบิน EVA AIR (BR) อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่นั่งได้ เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง