มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240079MB

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

Starlux Airlines

ประเทศ

ไต้หวัน

เริ่มต้น 25,999 บาท

จองเลย!
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
25,9995,00025,99924,9998,00020,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง ขอความรักวัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ช้อปปิ้งจุใจ..ตลาดซีเหมินติง ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ตอิ่มอร่อยไปกับ...เมนูเสี่ยวหลงเปา

ที่เที่ยว

อุทยานอาลีซาน, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, หมู่บ้านสายรุ้ง , วัดหลงซาน, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, ตลาดซีเหมินติง, ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต, วัดเหวินหวู่, เมืองไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, ตึกไทเป101

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1เมืองไถจง ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2เมืองเจียอี้ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3เมืองไทเป ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4เมืองไทเป ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองเจียอี้ • ชิมชาอู่หลง • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (นั่งรถไฟ1เที่ยว)

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองไทเป

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  Germanium • ถ่ายรูปกับตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) • เมืองเถาหยวน • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพ-ไทเป-กรุงเทพ สายการบิน Starlux Airlines (JX) อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว ไม่สามารถระบุที่นั่งได้ เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง เพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของผู้เดินทาง