มหัศจรรย์ TAIPEI บินหรู..อยู่สบาย 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240077MB

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

Starlux Airlines

ประเทศ

ไต้หวัน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
26 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67
19,9994,50019,99918,9998,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ถ่ายรูปตึกไทเป 101 ขอความรักวัดหลงซาน หมู่บ้านชาวประมงหลากสี ชมท่าเรือตั้นสุ่ย & สะพานแห่งความรัก ช้อปปิ้งจุใจ..ตลาดซีเหมินติง

ที่เที่ยว

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, ตึกไทเป 101, วัดหลงซาน, หมู่บ้านชาวประมงหลากสี, ท่าเรือตั้นสุ่ย, สะพานแห่งความรัก, ตลาดซีเหมินติง, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่่ว

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1เมืองนิวไทเป ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2เมืองนิวไทเป ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3เมืองไทเป ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● เมืองนิวไทเป

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ร้านพายสับประรด ● อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว ● หมู่บ้านชาวประมงหลากสี ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ● ถนนโบราณตั้นสุ่ย

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ถ่ายรูปท่าเรือตั้นสุ่ย&สะพานแห่งความรัก • เมืองไทเป • ศูนย์เครื่องสำอาง • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  Germanium ● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ สายการบิน Starlux Airlines (JX) อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว ไม่สามารถระบุที่นั่งได้ เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง เพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของผู้เดินทาง