มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240076MB

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

China Airlines

ประเทศ

ไต้หวัน

เริ่มต้น 20,999 บาท

จองเลย!
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
22,9994,50022,99921,9998,00016,999จองเลย
16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
21,9994,50021,99920,9998,00015,999จองเลย
30 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67
21,9994,50021,99920,9998,00015,999จองเลย
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
20,9994,50020,99919,9998,00014,999จองเลย
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
25,9994,50025,99924,9998,00019,999จองเลย
25 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
24,9994,50024,99923,9998,00018,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้าชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ขอความรักวัดหลงซาน ช้อปปิ้งจุใจ..ตลาดไถจง ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต อิ่มอร่อยกับ..เมนูปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา ชาบูบุฟเฟ่ต์สไตล์ไต้หวัน

ที่เที่ยว

ทะเลสาบสุริยันจันทรา, ตึกไทเป 101, วัดหลงซาน, ตลาดไถจง, ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค, หมู่บ้านสายรุ้ง, นั่งกระเช้า, วัดเหวินหวู่, ชิมชาอู่หลง, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, หมู่บ้านชาวประมงหลากสี

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1เมืองไถจง ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2เมืองไถจง ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3เมืองไทเป ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● เมืองไทเป ● วัดหลงซาน ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● เมืองไถจง ● หมู่บ้านสายรุ้ง ● ไถจงไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองหนานโถว ● นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดเหวินหวู่ ● ชิมชาอู่หลง ● เมืองไถจง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองไทเป ● ร้านพายสับปะรด ● เมืองนิวไทเป ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ● หมู่บ้านชาวประมงหลากสี ● เมืองไทเป ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ศูนย์ GERMANIUM ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพ - ไทเป - กรุงเทพ สายการบิน CHINA AIRLINES (CI) อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว ไม่สามารถระบุที่นั่งได้ เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง เพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของผู้เดินทาง